BONIFICACIÓ ICIO 2022

Fa pocs mesos va finalitzar el procés participatiu portat a terme per l’Ajuntament de Garrigàs “Projecte ICE+” https://canvienergetic.garrigas.cat/proces-participatiu , en el que en un 79% dels votants vau sol·licitar la priorització d’accions sobre ajuts i bonificacions fiscals per promoure l’autoconsum fotovoltaic.

En aquesta línia, ens plau informar que en el ple municipal del dia 9 de novembre, el Consistori va aprovar la modificació de l’Ordenança fiscal reguladora de l’impost de construccions, instal·lacions i obres, que a partir del 2022 aplicarà una bonificació del 95% a favor de les construccions, instal·lacions o obres en les quals s’incorporin sistemes per l’aprofitament tèrmic, o elèctric de l’energia solar.

L’aplicació d’aquesta bonificació estarà condicionada a què les instal·lacions per la producció de calor incloguin col·lectors que disposin de la corresponent homologació de l’Administració competent i entrarà en vigor a partir del 01-01-2022.

Aquesta mesura, juntament amb les ajudes que aviat es publicaran des de la Generalitat per aquest tipus d’instal·lacions, tenen per objectiu ajudar a la ciutadania a revertir el model actual de consum i generació d’energia cap a models més sostenibles i apropar-nos a un ús més respectuós, més sostenible, menys contaminant i més pròxim d’energia.