CONSULTA PÚBLICA. Ordenança per l’impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana

Pots accedir a tota la informació a aquesta notícia:

De conformitat amb el previst en l’article 133.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, amb l’objectiu de millorar la participació dels ciutadans en el procediment d’elaboració de normes, amb caràcter previ a l’elaboració del projecte d’ordenança fiscal núm. 13, reguladora de l’impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana, el text actualment vigent publicat en el BOP de Girona número 183 el dia 27 de desembre de 1989, i modificacions del tipus de gravamen als anys (1993 i 1996), i modificació dels articles 2, 3 i 4 que es van publicar al BOP de Girona número 220 de 17 de novembre de 2009, es recapta l’opinió dels subjectes i de les organitzacions més representatives potencialment afectats per la futura norma.