CONSULTA PÚBLICA PRÈVIA A LA MODIFICACIÓ PUNTUAL NÚM. 5 DEL POUM

CONSULTA PÚBLICA PRÈVIA A LA MODIFICACIÓ PUNTUAL NÚM. 5 DEL POUM DE GARRIGÀS

PER A REGULAR LA INSTAL·LACIÓ DE PLANTES DE PRODUCCIÓ D’ENERGIA RENOVABLE (SOLAR I TÈRMICA) EN EL CONJUNT DEL SÒL NO URBANITZABLE

1- D’acord amb el que estableix l’article 133 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (LPAC), amb l’objecte de facilitar la participació de les persones i les organitzacions afectades en el procediment d’elaboració de normes amb rang de llei i reglaments s’estableix que, amb caràcter previ a l’elaboració de la norma es durà a terme una consulta pública prèvia a la Modificació Puntual núm. 5 del POUM de Garrigàs, per a regular la instal·lació de plantes de producció d’energia renovable (solar i tèrmica) en el conjunt del sòl no urbanitzable.


2- Es vol recaptar l’opinió dels subjectes i de les organitzacions més representatives potencialment afectats per la futura norma sobre:

a) Els problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa.

b) La necessitat i l’oportunitat de la seva aprovació.

c) Els objectius de la norma.

d) Les possibles solucions alternatives regulatòries i no regulatòries.


3- Els ciutadans, organitzacions i associacions que vulguin participar-hi poden fer arribar a l’Ajuntament les seves opinions o aportacions en el termini de 10 dies hàbils des de la data de publicació a la web municipal, a través de les vies de participació següents:

a) Per correu electrònic, a l’adreça secretaria@ajuntamentdegarrigas.cat. A l’assumpte cal indicar «Consulta pública prèvia sobre la modificació puntual de Garrigàs per regular la implantació de parcs eòlics i parcs solars fotovoltaics en sòl no urbanitzable».

b) Presencialment, mitjançant el model d’instància genèrica dirigit al Registre General de l’Ajuntament de Garrigàs.

c) Telemàticament, mitjançant el model d’instància genèrica de la seu electrònica de l’Ajuntament (que trobareu a la web www.garrigas.cat).

Així com a través de les vies de presentació de qualsevol dels llocs indicats en l’article 16 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.


4- En compliment de la disposició esmentada, es posa a disposició de la ciutadania el marc en el qual es planteja la futura norma, i es proporciona informació clara i concisa perquè les persones interessades s’hi puguin pronunciar i puguin fer-hi aportacions.

Publicació de l’anunci de consulta pública prèvia a l’enllaç de l’e-tauler

Data límit per fer aportacions: 30/11/2021