DESBROSSAMENT i SEGA DE MARGES DELS CAMINS MUNICIPALS

Durant el mes de maig i juny, s’està portant a terme el desbrossament, neteja i sega dels marges dels diferents camins municipals.

El principal criteri que s’aplica és d’intervenir en camins públics  primerament per garantir l’accessibilitat de les persones i vehicles,  així com minimitzar el risc d’incendi, la obstrucció del pas, o la dificultat per a la recollida de residus.

Evitem desbrossament en èpoques de floració de les plantes, per tal que la vegetació completi el seu cicle i produeixi llavors que la perpetuïn.