SUBVENCIÓ PER LA RETIRADA D’AMIANT

L’Agència de Residus de Catalunya, ha obert la convocatòria, per aquest 2021, d’ajuts destinats a la retirada, en origen, de residus de materials d’aïllament i de la construcció que continguin amiant.

La tramitació, la resolució i l’atorgament de les subvencions que preveu aquesta convocatòria, així com les condicions, els requisits de participació i la documentació que cal aportar es regeixen per les bases que aprova la Resolució TES/1068/2020, de 18 de maig.

La finalitat de la subvenció és promoure i fomentar la retirada de residus de materials d’aïllament i de la construcció que continguin amiant, i procurar que aquesta retirada s’efectuï amb les òptimes condicions, amb la finalitat última de millora ambiental i de la minimització del risc que aquest material comporta per a la salut pública.

Específicament la despesa subvencionable abasta els conceptes de retirada, transport i tractament dels residus de materials d’aïllament i de la construcció que continguin amiant. La subvenció per les despeses econòmiques derivades de la retirada i gestió dels residus d’amiant serà de caràcter dinerari amb un percentatge del 100% de les factures presentades amb un màxim de dotze mil euros (12.000,00 €) per actuació subvencionada.

El termini per presentar sol·licituds serà des de la publicació d’aquesta convocatòria al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya fins el 31 de desembre de 2021.