Publicacions al BOP

Exercici: 2021 Bop: 23-0 Edicte: 743 AJUNTAMENT DE GARRIGÀS - Aprovació definitiva de l'operació jurídica complementària del Projecte de reparcel·lació del PMU-5 El Bosquet 2
Exercici: 2021 Bop: 23-0 Edicte: 741 AJUNTAMENT DE GARRIGÀS - Aprovació definitiva del Projecte de reparcel·lació voluntària del Bosquet 1 Pla Especial El Bosquet d'Arenys d'Empordà
Exercici: 2021 Bop: 23-0 Edicte: 740 AJUNTAMENT DE GARRIGÀS - Aprovació definitiva del Projecte d'urbanització del Pla de Millora Urbana El Bosquet 2
Exercici: 2021 Bop: 17-0 Edicte: 351 AJUNTAMENT DE GARRIGÀS - Aprovació definitiva del pressupost general i la plantilla de personal per a l'exercici 2020
Exercici: 2020 Bop: 247-0 Edicte: 9606 AJUNTAMENT DE GARRIGÀS - Aprovació de la suspensió de la tramitació d'instruments urbanístics i l'atorgament de llicències urbanístiques d'edificació, d'instal·lació, d'usos i activitats relacionades amb la implantació d'instal·lacions de producció d'energia elèctrica (parcs eòlics i parcs solars fotovoltaics) amb una potència instal·lada superior a 100 KW en tot el sòl no urbanitzable del terme municipal de Garrigàs durant un any
Exercici: 2020 Bop: 246-0 Edicte: 9868 AJUNTAMENT DE GARRIGÀS - Aprovació definitiva de la modificació de les Ordenances fiscals per a l'exercici 2021
Exercici: 2020 Bop: 244-0 Edicte: 9598 AJUNTAMENT DE GARRIGÀS - Aprovació inicial del pressupost general i la plantilla de personal per a l'exercici 2021
Exercici: 2020 Bop: 236-0 Edicte: 9098 AJUNTAMENT DE GARRIGÀS - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdits núm. 3/2020 en la modalitat de crèdit extraordinari
Exercici: 2020 Bop: 231-0 Edicte: 8790 AJUNTAMENT DE GARRIGÀS - Aprovació del Pla de desplegament de fibra òptica al municipi
Exercici: 2020 Bop: 213-0 Edicte: 8099 AJUNTAMENT DE GARRIGÀS - Aprovació inicial de la modificació de les ordenances fiscals per a l'exercici 2021