Publicacions al BOP

Exercici: 2022 Bop: 188-0 Edicte: 8479 MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA - Información pública, a efectos de expropiaciones, del Proyecto "Mejora de la seguridad vial de las intersecciones existentes en la carretera N-II entre el p.k. 745+000 y p.k. 751+000 en el tramo: Borrassà, Garrigàs, Vilamalla y el Far d'Empordà". Clave: 33-GI-4160
Exercici: 2022 Bop: 182-0 Edicte: 8337 AJUNTAMENT DE GARRIGÀS - Extracte de la resolució de l'Ajuntament de Garrigàs de 9 de setembre de 2022, de convocatòria per a la concessió d'ajuts socials per a les despeses de defunció i naixements en el municipi de Garrigàs 2022 (Convocatòria BDNS 649075)
Exercici: 2022 Bop: 174-0 Edicte: 7947 AJUNTAMENT DE GARRIGÀS - Aprovació d'una memòria valorada
Exercici: 2022 Bop: 169-0 Edicte: 7779 AJUNTAMENT DE GARRIGÀS - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit 4/2022
Exercici: 2022 Bop: 147-0 Edicte: 6855 AJUNTAMENT DE GARRIGÀS - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdit núm. 4/2022
Exercici: 2022 Bop: 147-0 Edicte: 6853 AJUNTAMENT DE GARRIGÀS - Designació d'alcaldessa accidental
Exercici: 2022 Bop: 134-0 Edicte: 6240 AJUNTAMENT DE GARRIGÀS - Exposició pública del compte general de l'Ajuntament de Garrigàs de l'exercici 2021
Exercici: 2022 Bop: 78-0 Edicte: 3343 AJUNTAMENT DE GARRIGÀS - Aprovació definitiva de la modificació de l'Ordenança fiscal núm. 13, reguladora de l'Impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana
Exercici: 2022 Bop: 61-0 Edicte: 2514 AJUNTAMENT DE GARRIGÀS - Aprovació de la convocatòria i les bases per proveir el lloc de treball de secretaria intervenció de l'Ajuntament de Garrigàs
Exercici: 2022 Bop: 59-0 Edicte: 2401 AJUNTAMENT DE GARRIGÀS - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit 1/2022