Publicacions al BOP

Exercici: 2021 Bop: 136-0 Edicte: 6209 AJUNTAMENT DE GARRIGÀS - Adhesió de l'Ajuntament de Garrigàs al Consorci de les Vies verdes de Girona
Exercici: 2021 Bop: 125-0 Edicte: 5809 DIPUTACIÓ DE GIRONA - Aprovació inicial del Projecte de condicionament d'un tram de la ctra. GIV-6226, de l'N-II a Garrigàs, entre el PK 0+000 i 0+340 (terme municipal de Garrigàs)
Exercici: 2021 Bop: 123-0 Edicte: 5616 AJUNTAMENT DE GARRIGÀS - Aprovació de les bases i la convocatòria de les proves selectives que han de regir la selecció per a la contractació d'un operari/ària de serveis múltiples en règim de personal laboral temporal i la creació d'una borsa de treball
Exercici: 2021 Bop: 120-0 Edicte: 5649 AJUNTAMENT DE GARRIGÀS - Extracte del decret d'Alcaldia de 7 de juny de 2021 de l'Ajuntament de Garrigàs, de convocatòria d'ajuts socials, de caràcter individual, per a la rehabilitació de façanes de Garrigàs per a l'any 2021 (Convocatòria BDNS 570597)
Exercici: 2021 Bop: 120-0 Edicte: 5439 AJUNTAMENT DE GARRIGÀS - Aprovació definitiva d'un expedient de modificació de crèdit en la modalitat de suplement de crèdit i crèdit extraordinari
Exercici: 2021 Bop: 101-0 Edicte: 4380 AJUNTAMENT DE GARRIGÀS - Exposició pública del Compte general de l'exercici 2020
Exercici: 2021 Bop: 97-0 Edicte: 4145 AJUNTAMENT DE GARRIGÀS - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdit 3/2021
Exercici: 2021 Bop: 93-0 Edicte: 3950 AJUNTAMENT DE GARRIGÀS - Informació pública de l'expedient de modificació de crèdit 3/2021
Exercici: 2021 Bop: 88-0 Edicte: 3817 AJUNTAMENT DE GARRIGÀS - Nomenament de l'alcalde accidental
Exercici: 2021 Bop: 23-0 Edicte: 743 AJUNTAMENT DE GARRIGÀS - Aprovació definitiva de l'operació jurídica complementària del Projecte de reparcel·lació del PMU-5 El Bosquet 2