Publicacions al BOP

Exercici: 2022 Bop: 78-0 Edicte: 3343 AJUNTAMENT DE GARRIGÀS - Aprovació definitiva de la modificació de l'Ordenança fiscal núm. 13, reguladora de l'Impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana
Exercici: 2022 Bop: 61-0 Edicte: 2514 AJUNTAMENT DE GARRIGÀS - Aprovació de la convocatòria i les bases per proveir el lloc de treball de secretaria intervenció de l'Ajuntament de Garrigàs
Exercici: 2022 Bop: 59-0 Edicte: 2401 AJUNTAMENT DE GARRIGÀS - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit 1/2022
Exercici: 2022 Bop: 44-0 Edicte: 1664 AJUNTAMENT DE GARRIGÀS - Nomenament d'alcalde accidental
Exercici: 2022 Bop: 40-0 Edicte: 1437 AJUNTAMENT DE GARRIGÀS - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdit 1/2022
Exercici: 2022 Bop: 39-0 Edicte: 1459 AJUNTAMENT DE GARRIGÀS - Aprovació provisional de la modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de l'Impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana
Exercici: 2022 Bop: 27-0 Edicte: 910 AJUNTAMENT DE GARRIGÀS - Convocatòria per a l'elecció del/la jutge/essa de pau substitut/a
Exercici: 2022 Bop: 13-0 Edicte: 149 AJUNTAMENT DE GARRIGÀS - Aprovació definitiva del pressupost general i la plantilla de personal per a l'exercici 2022
Exercici: 2021 Bop: 250-0 Edicte: 11325 AJUNTAMENT DE GARRIGÀS - Aprovació de l'Oferta Pública d'Ocupació
Exercici: 2021 Bop: 248-0 Edicte: 11170 AJUNTAMENT DE GARRIGÀS - Aprovació definitiva de la modificació de les ordenances fiscals per a l'exercici 2022