Projecte de reparcel·lació voluntària sense aprovació inicial per part de l’Administració actuant